Chủ Nhật, 6 tháng 8, 2017

Quán pháp hai chiều

Hôm nay tôi ngộ ra cách quán pháp theo hai chiều luôn đó nha mọi người!
-Khi khởi ý muốn khai thị cho người hay muốn thay đổi người thì ngay tại đó gieo nhân vô minh.
-Khi khởi ý tranh cãi để ra chân lý thì ngay tại đó gieo nhân sân hận.
-Khi khởi ý muốn người có cái thấy cái biết giống mình thì ngay tại đó gieo nhân tham chấp.
Đây là một chiều, khởi ý là nhân, gieo nhân vô minh/sân hận/tham chấp là quả. Đây là một pháp nhân quả.
Nhưng khi quán tiếp thì thấy rằng:
-Khi khởi ý muốn khai thị cho người hay muốn thay đổi người thì ĐÃ gieo nhân vô minh. Nghĩa là do vô minh mới khởi ý.
-Khi khởi ý tranh cãi để ra chân lý thì ĐÃ gieo nhân sân hận. Do sân hận mới khởi ý.
-Khi khởi ý muốn người có cái thấy cái biết giống mình thì ĐÃ gieo nhân tham chấp. Do tham chấp mới khởi ý.
Đây là nhân quả chiều ngược lại, nghĩa là Đã gieo nhân vô minh/sân hận/tham chấp là nhân, khởi ý là quả.

Quán xong chợt thấy rùng mình vì nhân quả diễn ra khít khao từng chút một.

1 nhận xét: