Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017

Nhân Quả.

Không ai thoát khỏi quy luật vận hành của Nhân Quả. Hễ còn ngũ uẩn là còn chịu sự chi phối của Nhân Quả. Cho dù đó có là Phật Toàn giác Thích Ca Mâu Ni đi chăng nữa, thì còn ngũ uẩn vẫn còn chịu Nhân Quả. Đó là lý do dù là Phật Toàn giác cũng không thể giác ngộ giải thoát giùm cho người khác, bởi vì ngay cả Phật Toàn giác cũng phải quy phục Nhân Quả.
Còn ngũ uẩn là còn chịu Nhân Quả cho dù có là bất kì ai đi chăng nữa.
Nhân Quả thể hiện trong từng cử động của thân khẩu ý. Chỉ cần khởi ý là đã có Nhân Quả trong đó rồi. Vì sao tôi biết điều này? Vì tôi đang chịu sự chi phối của Nhân Quả hằng ngày hằng giờ và hằng phút nên tôi biết.
Quy phục Nhân Quả là quy phục Chân Lý, cũng có nghĩa là quy phục Thượng Đế. Nhân Quả chính là Thượng Đế. Nhân Quả tạo ra Phật, Bồ tát, thánh, chúng sanh đủ loại. Nhân Quả tạo ra thiên hà vũ trụ và tam giới. Nhân Quả chính là Thượng Đế và không ai với thân ngũ uẩn có thể thoát khỏi sự chi phối của Nhân Quả.
Làm sao để thấu tỏ Nhân Quả hay nói cách khác là làm sao có thể gặp mặt Thượng Đế? Chỉ có quay về tự quán chiếu chính mình là con đường độc đạo để thấu tỏ Nhân Quả/để gặp mặt Thượng Đế. Đây là con đường mà chư Phật ba đời đã đi.
Cúng dường mười phương chư Phật cũng không bằng cúng dường chính mình. Cúng dường chính mình nghĩa là tự thân mình thấu tỏ Nhân Quả, quy phục Nhân Quả bằng con đường tự quán chiếu. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn là như vậy đó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét