Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

Thế nào là một Phật tử?

(Lưu ý: Do nhiều người dùng từ Phật tử nên tôi dùng theo cho mọi người dễ hiểu chứ chỉ ai nhập dòng Thánh rồi, nghĩa là đắc quả Nhập Lưu mới thật sự là một Phật tử; còn ai chưa nhập dòng thì chỉ là cận sự nam, cận sự nữ, thiện nam tín nữ..... mà thôi.)
Phật tử nghĩa là người có hành pháp, chứ không phải chỉ thờ hình Phật, ăn chay, đi chùa,...mà được gọi là Phật tử đâu.
Thế nào là người có hành pháp?
"Lắng nghe chính cái tâm của mình quả thật thích thú kỳ diệu. Cái tâm chưa được rèn luyện nầy không ngừng chạy quanh chạy quẩn theo những thói quen tật cũ hoang dại của nó. Nó nhảy nhót một cách điên cuồng bấn loạn, vì chưa bao giờ được rèn luyện. Vì lẽ ấy ta phải luyện tâm. Và pháp hành thiền trong Phật Giáo mật thiết liên quan đến tâm. Hãy trau giồi tâm, hãy phát triển chính cái tâm của ta. Điều nầy rất quan trọng, tối quan trọng. Rèn luyện tâm là công trình vô cùng thiết yếu. Phật Giáo là tôn giáo của tâm. Chỉ có thế! Ai thực hành pháp trau giồi tâm là thực hành Phật Giáo." (Ajahn Chah)
Các pháp môn tu từ Tịnh độ, Thiền, Mật, Giáo cũng chỉ nhằm hướng về cái Tâm. Ai tu mà không hướng về cái Tâm thì xem như tà ma ngoại đạo. Tà ma ngoại đạo nghĩa là như vậy chứ không phải theo tôn giáo khác, không theo Phật giáo là tà ma ngoại đạo đâu. hihihihihihi
Người theo tôn giáo nào mà hướng về cái Tâm thì người đó theo đạo Phật. Còn người theo Phật Giáo mà không hướng về cái Tâm thì vẫn là tà ma ngoại đạo.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét