Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

Vì sao có đến 84 ngàn pháp môn?

Thực ra con số 84 ngàn chỉ là tượng trưng chứ trong thực tế thì con số là không thể đếm được luôn đó chứ. Vì sao?

Vì mỗi người có biệt nghiệp riêng, có trải nghiệm riêng, có kinh nghiệm riêng, có số phận riêng................... Do đó mỗi người là một pháp môn tu tập khác nhau, chẳng ai giống ai được.

Đó là lý do vì sao thời Phật tại thế, các vị đệ tử của Phật, những người chứng quả A La Hán, nhưng mỗi người lại đệ nhất về một lĩnh vực khác nhau, chẳng ai giống ai được.

Thậm chí, xét về mặt phước đức thì có vị có phước hơn cả Phật Thích Ca về một số lĩnh vực nữa kìa (đó là do biệt nghiệp của họ). Ví dụ: Ngài A Nan là vị mà không ai có thể oán ghét hay nói xấu được, ngay cả Phật Thích Ca hay Ngài Xá Lợi Phất còn có người ganh ghét nói xấu hãm hại nhưng ngài A Nan thì không. Có vị thì đi đến đâu thì người ta cúng dường đến đó. Mỗi khi đi khất thực mà có vị này đi chung thì không bao giờ tăng đoàn bị đói. Hay có vị cứ mở miệng là hoa sen thơm ngát.....................

Do đó mỗi người là một biệt nghiệp, mỗi người là một pháp môn tu tập riêng biệt. Tu ngay nơi chính mình, ấy là đi đúng đường. Dòm ngó, bắt chước người này người nọ, chỉ là con khỉ giả người chẳng thể làm người được. Bất cứ ai hay cái gì từ ngoài vào chỉ là khai thị cho mình thấy ra pháp môn tu tập riêng biệt của chính mình. Nên nhớ cho là như vậy. Không thấy ra pháp môn tu tập riêng biệt của mình thì còn mãi trầm luân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét