Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2015

NGHE PHÁP CÓ 5 LỢI ÍCHPhật dạy: Này các Tỷ-kheo, nghe pháp có năm lợi ích này.
Thế nào là năm?
1. Ðược nghe điều chưa nghe;
2. Làm cho trong sạch điều được nghe;
3. Đoạn trừ nghi;...
4. Làm cho tri kiến chân chánh;
5. Làm cho tâm tịnh tín.
Này các Tỷ-kheo, nghe pháp có năm lợi ích này.
(Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Năm Pháp, Phẩm Kimbila)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét